Rekultywacja


Szanowni Państwo,

 ”PRI - BAZALT” Rekultywacja Sp. z o. o.   z siedzibą w Rębiszowie informuje, że realizuje prace związane z rekultywacją wyrobiska po kopalni bazaltu „Rębiszów” o łącznej powierzchni 13,6 ha w granicach działki nr 199/4 obręb Proszowa, gmina Mirsk.

W dniu 03 sierpnia 2015 r. Starosta Lwówecki wydał Decyzję (znak GŚ.6122.10.2015.2) zobowiązującą nasze przedsiębiorstwo  do przeprowadzenia rekultywacji w kierunku rolnym zgodnie z „Projektem rekultywacji wyrobiska po kopalni bazaltu „Rębiszów”– sporządzonym w kwietniu 2013 roku. Termin zakończenia procesu rekultywacji został określony na  31 grudzień 2019 rok.

Rekultywacja wyrobiska odkrywkowego „Rębiszów” będzie polegała na  doprowadzenie terenów poeksploatacyjnych i zwałowisk do stanu umożliwiającego racjonalne ich wykorzystanie do celów gospodarczych, przemysłowych lub innych.

Do  zrekultywowania wyrobiska „Rębiszów”  zobowiązują nas przepisy Ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.  Nr 121, poz. 1266 ze zmianami).

Zgodnie z Projektem rekultywacji, Decyzją Starosty oraz Decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr O 137/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. rekultywacja wyrobiska będzie prowadzona przy użyciu odpadów inertnych  (tzn. głównie odpadów powstających jako produkt z robót budowlanych, prac rozbiórkowych czy inżynieryjnych robót ziemnych – odpady z betonu, gruz ceglany, gleba i skały z wymiany gruntu) wg procesu R5 - metodą określoną w załączniku nr 1 do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21),

Pierwszy etap rekultywacji tzw. rekultywacja techniczna polegać będzie na wypełnieniu wyrobiska do wysokości 2,0 m od poziomu terenu okalającego odpadami inertnymi (tj. odpadami obojętnymi i innymi niż niebezpieczne) do poziomu terenu go otaczającego, wyprofilowaniu lub likwidacji wszelkich skarp.

Drugi etap, tzw. rekultywacja biologiczna mająca na celu przywrócenie pierwotnych walorów przyrodniczych polegać będzie na odtworzeniu warstwy glebotwórczej, tj. wierzchniej warstwy grubości 2,0 m, z gruntu urodzajnego lub odpadów ulegających biodegradacji i natychmiastowemu pokryciu jej roślinnością łąkową.

Do pokrycia rekultywowanego terenu wykorzystane zostaną gatunki roślin  zaproponowane w ww. Aneksie do projektu rekultywacji, zgodnie z zaleceniem RDOŚ we Wrocławiu. Wypełnienie wyrobiska materiałem inertnym przewidzianym do rekultywacji nie będzie oddziaływać na wody podziemne oraz na otaczający teren z uwagi na znaczną szczelność wyrobiska.

Zapewniamy wszystkich mieszkańców gminy, że każde przyjęcie  odpadu na teren zakładu będzie przez nas kontrolowane na bieżąco pod względem wizualnym i za nim odpad zostanie zastosowany do zasypania wyrobiska będzie podlegał badaniom chemicznym  sprawdzającym zawartość metali ciężki w laboratorium akredytowanym. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przekroczeń partia badanego odpadu będzie przekazana niezwłocznie Dostawcy na jego koszt. Zrekultywowany teren planujemy w przyszłości wykorzystać do budowy obiektów rekreacyjno – turystycznych.    

Rekultywacja obszarów pogórniczych z jednej strony ma rekompensować niekorzystne zmiany powodowane działalnością wydobywczą, a z drugiej być początkiem nowego, często bardziej atrakcyjnego sposobu zagospodarowania terenu.